BIP - LO3

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „e-LO3” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie zwraca się z prośbą o składanie ofert na dostawę sprzętu fotograficznego do pracowni filmowej. Szczegóły w załączniku.
Zał. Zamówienie ofertowe na aparaty fotograficzne

Opublikowano 04.06.2018 godz. 21:55


Wyniki zapytania ofertowego z dnia 4.06.2018

Opublikowano 12.06.2018 godz. 17:36

Zapytanie ofertowe
lll Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Olsztynie; ul. Sybirakow 3 planuje w Vll-Vll1.2018 r. przeprowadzenie remontu pracowni

1, Pracownia biologii nr 15
2. Pracownia biologii nr 14
3, Pracownia chemii nr 113
Szczegóły w załączniku:
Zapytanie ofertowe-remont pracowni
Plany pracowni do remontu

Opublikowano 27.04.2018 godz. 21:24

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu unijnego „e-LO3 Nr RPWM.02.02.01 - 28-0078/16 dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztyna.
Numer sprawy: III LO.2511.1.2017
Typ zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Rodzaj zamówienia: Dostawy.
Wysokość wadium: nie dotyczy.
Termin składania ofert: 09.03.2017 godz. 11:00.
Przedmiot zamówienia: sprzęt komputerowy.
Główny kod CPV: 32322000-6.
Dodatkowe kody CPV:30213300-8, 30213100-6, 30213200-7, 32420000-3.
Dopuszczenie do składania ofert częściowych: Tak.
liczba części zamówienia: 4.


Dokumentacja postępowania:

Ogłoszenia z UZP
SIWZ _III LO.2511.1.2017
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzor umowy

Opublikowano 01.03.2017 godz. 20:48.


Pytania i odpowiedzi do zamówienia.

Opublikowano 03.03.2017 godz. 17.19.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Opublikowano 10.03.2017 godz. 18:56

Zawiadomienie o  wyborze ofert
Zaiwadomienie o wykluczeniu z postępowania

Opublikowano 24.03.2017 godz. 15:50


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego